Algemene voorwaarden - Gras en Groen 2017

Leveringsvoorwaarden Gras en Groen BV

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Gras en Groen BV doet en op alle overeenkomsten die tussen Gras en Groen BV en de klant worden gesloten.

Overeenkomst

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Gras en Groen BV de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de klant de plicht Gras en Groen de van belang zijnde informatie naar waarheid te verstrekken.
 2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of digitale goedkeuring van de offerte door de klant en Gras en Groen BV.
 3. Na wijzigingen in de offerte wordt een nieuwe offerte uitgebracht en wederzijdse goedkeuring gegeven.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Gras en Groen BV niet.
 5. Bij een offertebedrag tussen € 2.500,= incl. btw en € 5.000,= incl. btw gelden als betalingstermijnen: 50% bij aanvang werk en 50% bij oplevering dan wel binnen 8 dagen na ontvangst factuur.
 6. Bij een offertebedrag groter dan € 5.000,= incl. btw gelden als betalingstermijnen: 25% bij akkoord, 50% bij start werkzaamheden en 25% bij oplevering van de werkzaamheden binnen de geldende betalingstermijn van 14 dagen.

Uitvoering werkzaamheden

 1. Gras en Groen BV is verplicht om zich voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De klant is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Gras en Groen BV te verstrekken.
 2. Indien kabels en/of leidingen, aangegeven door de klant, beschadigd raken tijdens werkzaamheden van Gras en Groen BV, is Gras en Groen BV daarvoor niet aansprakelijk. Gras en Groen BV tracht vanzelfsprekend alle graafwerkzaamheden zonder enige beschadiging uit te voeren en de ontstane schade in overleg met de klant te repareren.
 3. Gras en Groen BV gaat ervan uit dat het werkterrein vrij is van obstakels, een schone/ puinvrije ondergrond, zoals opgenomen in de offerte cq. door de klant is toegelicht. De werkzaamheden moeten in een logische volgorde kunnen worden uitgevoerd. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldaan blijkt te hebben brengt Gras en Groen BV de daaruit voortvloeiende kosten in rekening.
 4. De erfafscheiding wordt door de klant zichtbaar aangeduid en als leidend voor de werkzaamheden aangenomen, waar mogelijk door middel van verankering.
 5. Aan-en afvoer van materiaal naar het werkterrein dient met een vrachtauto plaats te kunnen vinden met een maximale loopafstand van 25 meter. In andere gevallen zal sprake zijn van meerwerk.
 6. Indien de weersomstandigheden dermate slecht zijn en van invloed zijn op de kwaliteit van de werkzaamheden, wordt overlegd om deze uit te stellen. Het uitstel van de werkzaamheden leidt niet tot enige aanvullende plicht van Gras en Groen BV.
 7. Onder overmacht bij de klant wordt niet verstaan de omstandigheid dat Gras en Groen BV de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de klant niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 8. Wanneer er na overleg met de klant extra werkzaamheden worden uitgevoerd, worden deze op basis van nacalculatie voor de gewerkte uren door Gras en Groen BV in rekening gebracht op basis van het geldende uurtarief.
 9. Indien als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd worden deze kosten afzonderlijk doorberekend en de werkzaamheden in overleg met de klant uitgevoerd.
 10. Gras en Groen BV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van het nog niet opgeleverde werk. Ditzelfde geldt voor schade welke te wijten is aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk optreden van de klant.
 11. Indien medewerkers van Gras en Groen BV schade veroorzaken aan eigendommen van de klant of derden wordt de eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld en bepaalt deze welke schade vergoed wordt.

Oplevering

 1. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond levert de uitvoerend voorman de tuin samen met de klant op en geeft deze zijn schriftelijk akkoord en worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd.
 2. Gras en Groen BV staat niet in voor gebreken die na de oplevering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
 3. Gebreken die geconstateerd worden dienen binnen 10 dagen na de oplevering gemeld te worden. De klant behoudt het recht op de overige garantiebepalingen.

Eigendom

 1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van Gras en Groen BV, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Gras en Groen BV worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Gras en Groen BV niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 3. Indien bij het intreden van de overmacht Gras en Groen BV al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De klant is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. Indien naar het oordeel van Gras en Groen BV de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de klant recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten, zolang die omstandigheden voortduren.

Bijzondere voorwaarden bij het plaatsen van schuttingen, aanleggen van kunstgras en het leggen van graszoden

 1. Voor alle uitgevoerde hout- kunstgras- en bestratingswerkzaamheden geldt een garantie van 1 jaar.
 2. Op aanplanting en graszoden wordt 3 maanden garantie gegeven na het moment van aanplant of aanleg, op voorwaarde dat aantoonbaar een goede verzorging heeft plaatsgevonden door de klant.
 3. In gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht, zal de uitval van levende materialen tot maximaal 50% van de prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 50% van de beplantingskosten.
 4. Op de kunstgrasmaterialen wordt een garantie van 10 jaar gegeven onder voorwaarde van normaal gebruik en onderhoud.
 5. Bij reparatie van schade aan schuttingen als gevolg van storm geldt als voorwaarde dat een beroep gedaan wordt op de stormschadeverzekering. Wanneer geen stormschade-verzekering is afgesloten terwijl de schade wel vergoed zou worden door een afgesloten stormschadeverzekering vergoedt Gras en Groen BV de schade niet.
 6. Verzakkingen i.v.m. de natuurlijke bodemgesteldheid geven geen aanspraak op de garantiebepalingen., ditzelfde geldt voor natuurlijke uitwerking bij krimpen en uitzetten.
 7. Oneigenlijk gebruik, schade door wateroverlast of verbranding geven geen recht op toepassing van de garantiebepalingen.
 8. Bij het leggen van graszoden geldt een juiste toepassing van de onderhoudsbrochure die bij oplevering aan de klant wordt verstrekt als voorwaarde voor enige vergoeding van de ontstane schade. (De ervaring heeft Gras en Groen BV geleerd dat bij een juiste toepassing van de handleiding onderhoud graszoden er geen schade in verband met bijvoorbeeld zomerse hitte op hoeft te treden.)

Openingstijden

Maandag 9:00 - 17:00
Dinsdag 9:00 - 17:00
Woensdag 9:00 - 17:00
Donderdag 9:00 - 17:00
Vrijdag 9:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Bijzondere voorwaarden bij het plaatsen van schuttingen, aanleggen van kunstgras en het leggen van graszoden

 1. Voor alle uitgevoerde hout- kunstgras- en bestratingswerkzaamheden geldt een garantie van 1 jaar.
 2. Op aanplanting en graszoden wordt 3 maanden garantie gegeven na het moment van aanplant of aanleg, op voorwaarde dat aantoonbaar een goede verzorging heeft plaatsgevonden door de klant.
 3. In gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht, zal de uitval van levende materialen tot maximaal 50% van de prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 50% van de beplantingskosten.
 4. Op de kunstgrasmaterialen wordt een garantie van 10 jaar gegeven onder voorwaarde van normaal gebruik en onderhoud.
 5. Bij reparatie van schade aan schuttingen als gevolg van storm geldt als voorwaarde dat een beroep gedaan wordt op de stormschadeverzekering. Wanneer geen stormschade-verzekering is afgesloten terwijl de schade wel vergoed zou worden door een afgesloten stormschadeverzekering vergoedt Gras en Groen BV de schade niet.
 6. Verzakkingen i.v.m. de natuurlijke bodemgesteldheid geven geen aanspraak op de garantiebepalingen., ditzelfde geldt voor natuurlijke uitwerking bij krimpen en uitzetten.
 7. Oneigenlijk gebruik, schade door wateroverlast of verbranding geven geen recht op toepassing van de garantiebepalingen.
 8. Bij het leggen van graszoden geldt een juiste toepassing van de onderhoudsbrochure die bij oplevering aan de klant wordt verstrekt als voorwaarde voor enige vergoeding van de ontstane schade. (De ervaring heeft Gras en Groen BV geleerd dat bij een juiste toepassing van de handleiding onderhoud graszoden er geen schade in verband met bijvoorbeeld zomerse hitte op hoeft te treden.)
Gras en Groen Den Bosch medewerkers en pand

Contactinformatie

Vertel het verder

Vrijblijvend een offerte aanvragen